Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit
×
 
 • Festivalprogramma

 • Lezing met Mark Mieras, tuinzaal I

  Wat schieten we op met kunst? Wetenschapsjournalist Mark Mieras is geschoold in de wetenschap en gebruikt daarom andere woorden dan dansers, musici en kunstenaars om te beschrijven wat cultuureducatie met leerlingen doet. Een levendig verhaal over hoe leren werkt en hoe kunst en plezier dat leren verder helpen - over de kracht van nieuwsgierigheid, creativiteit, eigenaarschap en leren omgaan met ongemak.

  Mark Mieras
 • Lezing met Jeroen Lutters, tuinzaal I

  Creativiteit als 21 st century skill : het einde van het schoolse denken.

  In wat voor cultuur leven we? Verschilt de 20e eeuw fundamenteel van de 21e? Wat vraagt dat van educatoren en het onderwijs in de 21e eeuw? Creativiteit is de belangrijkste 21st century skill en ‘samenwerken' is alleen 21e-eeuws als het creatief samenwerken is.
  In de afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar het belang van creativiteit in opvoeding en onderwijs en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de instituties die daarvoor zorg dragen nog onvoldoende zijn ingericht op het verwerven van deze centrale skill. Waar rationaliteit een instrument hoort te zijn van creativiteit, lijkt de werkelijkheid vaak nog andersom. Veranderingen zijn echter gaande. Op tal van plekken in het hele onderwijsveld zijn 'good practices' aan het ontstaan waarbij uitgegaan wordt van het principe van creativiteit als centrum van het denken, die andere gebieden in onze hersenen aanspreekt.
  Samen met deze instituties, proberen wij te werken aan nieuwe vormen van onderwijs die bijdragen aan de ontwikkeling van creativiteit in de samenleving. Disciplines en niveaus van het onderwijs raken vaak aan oude doelen en 19e en 20e-eeuwse inrichtingen van het onderwijs. Dat zou weleens heel anders kunnen komen te liggen in de 21e eeuw. Een werkelijkheid waar het schoolse denken verruilt kan worden voor een vrije creatieve vorm van denken. Om dit alles ook toepasbaar te maken ontwerpen wij ook praktische leerstrategieën die het creatieve denken mogelijk maken. Door het samengaan van culturele analyse en educatief design hopen wij een bijdrage te leveren aan de samenleving van vandaag en morgen.

  In deze sessie zal Jeroen Lutters vanuit zijn lectoraat Kunst- en Cultuureducatie (ArTEZ) en zijn honorary lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken (Windesheim) ingaan op het belang van creativiteit en wat dit betekent voor de inrichting van het onderwijs.

  Jeroen Lutters
 • Update over Curriculum.nu, tuinzaal 7

  Wie gaan er de komende tijd aan de slag met de herziening van het curriculum van kunst en cultuur in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe gaan zij er voor zorgen dat alle leerlingen in Nederland eenzelfde basis over kunst en cultuur meekrijgen, in een doorlopende lijn vanuit het primair naar het voortgezet onderwijs? Het zijn vragen waarover je in deze workshop antwoorden krijgt. Ook zullen we uitwisselen over hoe jij als individu, school of als cultuurinstelling invloed kunt uitoefenen tijdens dit proces

  Jolanda Berendrecht, Viola van Lanschot en Marjo Berendsen
 • Workshop 't Visje, studio 6

  ''T Visje' is een workshop die de deelnemers de waarde van het creatieve proces laat voelen. Tijdens het doorlopen van een eenvoudig creatief proces wordt constant een terugkoppeling gemaakt naar de hersenen: wat is het effect van deze procescomponent op het brein, op betrokkenheid en het leren. En wat is het effect als je geen proces doorloopt? De onderliggende vraag bij deze workshop is: waar zit het evenwicht tussen sturing van de leerkracht en de inbreng van de leerling? Deze workshop is voor zowel onderwijsgevenden als voor cultureel instellingen. Diverse culturele instellingen werken met deze didactiek, zowel bij de workshops van de kunstvakdocenten, als bij het trainen en coachen van leerkrachten. Deze workshop 't Visje, is een onderdeel van de basistraining procesgerichte didactiek.

  Karin Kotte
 • Workshop Visual Thinking Strategies (VTS), studio 3

  Met VTS ontwikkelen kinderen vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid door middel van geleide groepsdiscussies over kunst. De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. VTS biedt een veilige omgeving om te speculeren en nieuwe zienswijzen te ontwikkelen. Kinderen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Ze maken een persoonlijke verbinding met de kunstwerken. Bij VTS is de gespreksleider geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

  Ellie van den Bomen
 • Sessie Verantwoorden, studio 5

  Verantwoordingsfeestje!? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Verantwoording is een noodzakelijk, maar niet voor iedereen een makkelijk of leuk onderdeel van het ontvangen van subsidie. Het handboek is al enige tijd geleden gepresenteerd, inmiddels door iedereen gelezen en er zijn al de nodige vragen over gesteld. Tijdens deze sessie zal vooral worden ingegaan op de praktische realisatie van de verantwoording. Wat moet er uiteindelijk precies worden aangeleverd? (En wat hoeft niet?) Hoe kun je dat zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? Hoe kun je de administratie van een samenwerkingsrelatie goed inrichten? Waar kijkt het fonds bij de beoordeling naar? Ad van Drunen (Kunstbalie) en Olav Dorst (Fonds voor Cultuurparticipatie) delen tijdens deze sessie hun ervaringen en inzichten. Na afloop heb je helder hoe je ervoor kan zorgen dat je voor 1 juni 2018 een complete en goede verantwoording hebt ingediend.

  Olav van Dorst en Ad van Drunen
 • Sessie Tools voor online kennisdelen,  studio 9

  Hoe krijg je ook online een proces van kennis delen op gang? Ik zocht laatst naar mensen met ervaring op het gebied van Deep Democracy. Ik had een boek kunnen lezen, maar ik wilde praktijkervaringen horen. Ik heb mijn online netwerken gevraagd om mee te denken en had in drie dagen tijd een paar waardevolle verhalen verzameld. En mensen met ervaring!
  Een ander voorbeeld: ik ben lid van een leergemeenschap die om de maand bij elkaar komt. Dan hebben we vaak veel te bespreken. Daarbij hebben we de afspraak dat we elke sessie vooraf laten gaan door een online activiteit die maximaal 20 minuten tijd vraagt. Dan kunnen we tijdens de sessie sneller de diepte in.
  In deze sessie maak je kennis met manieren om online kennis te delen. We laten een aantal handige tools zien. We staan stil bij vragen als: hoe krijg je online van de grond? Hoe zorg je dat het wat oplevert? Wat deel je wel en niet? Hoe werkt de dynamiek van geven en nemen? Je vertrekt met ideeën hoe online voor jou zou kunnen werken. En wanneer ook niet.

  Vera Meewis, LKCA en Sibrenne Wagenaar
 • Kampvuursessie Cultuurconvenanten, studio 8

  Om Cultuureducatie met Kwaliteit duurzaam te verankeren is het van belang dat de samenwerking tussen scholen en hun sociaal-culturele omgeving zoals die is ontstaan binnen de programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit een duurzaam karakter krijgen. Het afsluiten van lokale convenanten Cultuureducatie met Kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens deze kampvuursessie gaat Josien Paulides (Cultuurmij Oost) met ons in gesprek over het afsluiten van en werken met convenanten aan de hand van de ervaringen die zij inmiddels in de provincie Gelderland heeft opgedaan.

  Heleen Elbers
 • Kampvuursessie Samenwerking school en Culturele omgeving, studio 11

  Cultuureducatie met Kwaliteit vraagt om samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving. Goede cultuureducatie is geen kant en klaar product dat je kunt inkopen bij een culturele instelling en het is ook geen onderwerp waarbij scholen er helemaal alleen voor staan. De samenwerking die nodig is om Cultuureducatie met Kwaliteit te realiseren, krijgt op verschillende plekken in het land op verschillende manieren vorm. In deze sessie zullen Willem Jaap Zwart van Culturage en het UCK in gesprek gaan over hoe zij dit hebben aangepakt. Naast hun inzicht is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

  Willem Jaap Zwart, Valerie van Valkenburg (UCK) en Nelly van der Geest (UCK/HKU)
 • Sessie Erfgoed, studio 10

  Hoewel erfgoededucatie belangrijk is voor modern onderwijs neemt het op dit moment een bescheiden plek in binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. In deze sessie zal Ninke van der Heijden (Erfgoed Brabant) met gespreksleider Jan Jaap Knol laten zien hoe innovatieve erfgoedprojecten bijdragen aan goed cultuuronderwijs. Dit alles vooruitlopend op de lancering van de Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie door het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2018.

  Ninke van der Heijden
 • Onderwijsinspectie, tuinzaal 7

  Wat is het aanbod van basisscholen op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie en wat kennen en kunnen leerlingen eind groep 8 op dit inhoudsgebied? En: in hoeverre worden eventuele verschillen in prestaties tussen scholen veroorzaakt door verschillen in het onderwijsaanbod op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie? Tijdens deze sessie zullen we ingaan op de resultaten van het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie dat in schooljaar 2015/2016 onder regie van de inspectie is uitgevoerd. We zien daarin onder andere dat scholen behoorlijk verschillen in de totale tijd die ze besteden aan Kunstzinnige oriëntatie, net als in hoe ze deze tijd verdelen over de verschillende disciplines (beeldend, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed). Ook blijken de kennis en vaardigheden van leerlingen sterk te variëren en zijn het vooral leerlingkenmerken die de verschillen in leerlingprestaties veroorzaken. Meer weten en in gesprek gaan over de resultaten? Kom dan naar deze werksessie.

  Adriana Nichting en Marleen van der Lubbe
 • Workshop Co-Creatie, studio 6

  De leerkracht is expert op het gebied van onderwijs aan kinderen van 4 - 12 jaar. De kunstvakdocent kent zijn kunstvak en weet kinderen uit te dagen om buiten hun kader de wereld te onderzoeken en er uitdrukking aan te geven. Deze twee samenvoegen kan inspirerend onderwijs opleveren. Een creatief proces heeft namelijk een kader nodig om tot verdieping te komen. Het onderwijs biedt volop interessante kaders voor zo'n proces, zowel binnen diverse leergebieden als wat er in de leerlingen zélf leeft . De leerkracht zoekt samen met de kunstvakdocent naar dit kader samen formuleren een betekenisvolle uitdaging. Een win-win. Rest nog het ontwerpen van het proces. Maar als de uitdaging goed geformuleerd is volgt het proces als vanzelf.

  Karin Kotte
 • Kampvuursessie Samenwerking tussen vakken,  studio 8

  Cultuureducatie met Kwaliteit betekent niet alleen muziekles, theaterles of beeldende vorming op school, maar ook het integreren van cultuureducatie in andere vakken. Hilde van Tol (Kunstgebouw) deelt graag de ervaringen die hij heeft opgedaan in Zuid-Holland. Jan Plooij en Willemijn Derks (Bureau Babel) vertellen hoe zij in Den Bosch onder de noemer ‘niet stapelen, maar vervangen’ aan de slag zijn hiermee. Cultuureducatie als rode draad door het onderwijs!

  Jan Plooij en Willemijn Derks
 • Curriculumontwikkeling, studio 5

  In deze workshop verkennen we actief, hoe je samen kunt werken aan curriculumontwikkeling en -implementatie vanuit het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie. Scholen en culturele partners kunnen het gesprek hierover voeren met als hulpmiddel de SLO Curriculumwaaier, voor een gezamenlijke taal en tools. Heldere leerdoelen en leerlijnen helpen ook om het leren van leerlingen bij culturele activiteiten zichtbaar te maken.

  Stefanie van Tuinen en Marjo Berendsen
 • Sessie Mediakunst,  studio 10

  Nieuwe media spelen een steeds grotere rol in de huidige maatschappij en ook in het onderwijs. De kunstzinnige omgang met nieuwe media krijgt echter nog relatief weinig aandacht. In deze sessie zullen Irene de Jong (Kunst Centraal) en Juliette Verberk, Niels Engel en Kimberley van Uden (MU) met gespreksleider Jan Jaap Knol laten zien welke mogelijkheden er zijn om nieuwe media in te zetten binnen kunstzinnige vorming. Dit alles vooruitlopend op de lancering van de Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie door het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2018.

  Juliette Verberk, Niels Engel, Irene de Jong en Kimberly van Uden
 • Kampvuursessie Samenwerking Pabo en kunstvakonderwijs, studio 8

  In deze kampvuursessie draait het om de samenwerking tussen penvoerders en de pabo en het kunstvakonderwijs. Deze samenwerking is van belang voor het vergroten van de vakinhoudelijke deskundigheid en het opleiden van een nieuwe generatie docenten. In een kleinschalige en interactieve sessie zullen Klaske Buis en Ben Kamphuis (OYFO) meer vertellen over de werkwijze in Hengelo en de gezamenlijke aanpak in Overijssel. Hoe werk je samen, waar loop je tegen aan en wat zijn goede tips. Willem Heldens, van Hogeschool de Kempel, zal meer vertellen over de wijze van samenwerken binnen de regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo. De zaal is van harte uitgenodigd om vragen te stellen en ervaringen te delen.

  Klaske Buis, Ben Kamphuis en Willem Heldens
 • Kampvuursessie Co-teaching, studio 11

  Een groepsleerkracht en een vakleerkracht verzorgen samen lessen op het gebied van muziek, dans, beeldend, of andere cultuurdisciplines: dat is co-teaching, een bijzondere vorm van samenwerking binnen cultuureducatie. Lilli Schutte is expert op het gebied van co-teaching. Zij gaat met ons in gesprek over onderwerpen als: Wanneer is het zinvol om co-teaching in te zetten en wanneer niet? Wat werkt? Waar moet je rekening mee houden?

  Lili Schutte
 • Stand Fonds voor Cultuurparticipatie/Moneva, lunchruimte 

  Heb je een vraag voor het Fonds over nieuwe regelingen, de prestatieafspraak voor de matchingsregeling, de Muziekimpuls, of wil je gewoon even kletsen met het Fonds? Schiet dan vooral een van de Fondscollega’s aan. Dit gaat extra makkelijk als je tussen 12.00 en 13.30 naar de FCP-stand komt in de centrale hal.

  Jessica Nooij (ResearchNed) en Claudia de Graauw, de onderzoekers van de landelijke monitor cultuureducatie en landelijke effectmeting cultuureducatie met kwaliteit zijn tijdens de lunch aanwezig op de FCP & moneva stand om vragen te beantwoorden over deze monitor en effectmeting. Je kunt hen vragen stellen over de landelijke monitor en de aansluiting op je eigen moneva. Je kunt hierbij denken aan vragen over: de opzet van de landelijke monitor, de vragenlijst, vragen die je toe wilt voegen voor je bedieningsgebied, de benchmarkmogelijkheden en de beschikbaarheid van de verzamelde data.
 • De Dansers, The Basement, plenair 
  Samenwerking vraagt om vertrouwen, maar wat als iedereen met iedereen vecht? En bovenal met zichzelf? Want eenzaam is niemand graag. Maar wat te doen als de angst voor afwijzing even groot is als het verlangen om erbij te horen? Choreograaf Wies Merkx heeft een dansconcert gemaakt vol hartstochtelijke dans en melancholische liedjes. Het spanningsveld tussen onweerstaanbare aantrekkingskracht en de onmacht om contact te maken, krijgt vorm in krachtig vloerwerk en martial art-achtige duetten. Vier dansers, een gitarist en een drummer zetten het podium in vuur en vlam en nemen je mee naar een donkere, broeierige kelder, misschien wel onze eigen onderbuik. Danser, componist en muzikant Guy Corneille won voor zijn aandeel in The Basement de Gouden Krekel 2017 voor Meest indrukwekkende podiumprestatie. De Dansers zijn onderdeel van de Culturele Partnerschappen in Utrecht en laten met deze voorstelling op abstracte wijze de kracht, maar ook de uitdaging van samenwerken zien. Een mooie en inspirerende finale voor de conferentiedag.

  De Dansers, Theater Strahl (DE) en Wies Merkx
  mojoimagealt-5412-alt